MILJÖPROGRAM

Orientering

Skanstar AB bedriver försäljning av komponenter tillverkade vid vår metallverkstad i Kina. Vår personal och våra leverantörer följer våra rekommendationer i vårt miljöprogram.

Miljöförutsättningar
Gällande miljökrav och miljömål

MILJÖPOLICY Att i samverkan med kunden bedriva utveckling och metallbearbetning som uppfyller villkoren för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Detta innebär att:
Minska vårt beroende av ämnen från jordskorpan och undvika slöseri samt användande av engångsmaterial.
Det gäller såväl energiförbrukning (att använda energisnål och modern produktionsteknik) såsom skrot. Vi kan även minska vår CO2-förbrukning genom att planera uppdrag och leveranser till våra kunder genom att utnyttja den lastbärande kapacitet som fins i de containers som skeppas till Skandinavien. Genom det minskar vi våra transporter.

Vi arbetar även för att fasa ut långlivade och naturfrämmande ämnen. För att hindra spridningen av sådana ämnen arbetar vi aktivt för att minska förbrukning av produkter med miljöfarliga egenskaper i våra produktion. Vi arbetar också med kartläggning och omhändertagande av restprodukter och spill från våra produktion.

Hushålla med resurser
Våra fabriker arbetar med energi- och materialeffektivisering i våra uppdrag.

Vi följer lagar och branschöverenskommelser.
Vi arbetar för att vidareutveckla vårt miljöarbete.
Miljöarbetet är en del av vårt kvalitetsarbete som syftar till ökad kundnytta genom ständiga förbättringar.

Övergripande krav
Skanstars övergripande miljömål
- Minska miljöpåverkan från transporter.
- Minska miljöpåverkan förbrukningsmaterial.
- Miljöarbetet ska vara känt av anställda och leverantörer.
- Källsortera avfall och restprodukter.
- Göra medvetna material-, produkt-, och metodval.
- Sammansättningen hos alla material och produkter ska vara känd. 3.1 Avfallshantering
Restprodukter från uppdrag ska sorteras i rätt fraktioner.